Gemeente treedt niet handhavend op tegen bedrijf Jacobs in Balkbrug.....

Gemeente treedt niet handhavend op tegen bedrijf Jacobs in Balkbrug.....

Het college van B&W heeft besloten om niet opnieuw handhavend op te treden tegen de activiteiten van het bedrijf Jacobs aan De Pol in Balkbrug. Naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Overijssel op 14 maart 2017 heeft de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de milieugevolgen van het bedrijf. De conclusie van dit onderzoek is dat de milieugevolgen van het bedrijf acceptabel zijn en passen binnen de wettelijke normen. Daarnaast heeft de gemeente het bedrijf nogmaals volledig geïnventariseerd en gecontroleerd. Hieruit blijkt dat het bedrijf voldoet aan de voorschriften uit de omgevingsvergunning fase 1 (milieu). Juridisch gezien is er hiermee een concreet zicht op legalisatie. Daarmee is er volgens het college geen aanleiding meer om te handhaven.

De Jacobs Groep is gevestigd aan De Pol 1A in Balkbrug op een perceel met een bedrijfsbestemming. Het bedrijf houdt zich vooral bezig met het wassen van dakgrind. Op daken door het hele land wordt grind van het dak gezogen. Daarbij is een belangrijk verschil tussen nietteerhoudend en teerhoudend grind. Niet-teerhoudend grind is bijna niet vervuild en mag bij Jacobs aan De Pol gewassen worden.Teerhoudend grind is afkomstig van daken met dakleer en vaak wel vervuild. Dit teerhoudend grind mag bij Jacobs aan De Pol niet gewassen worden. Het mag wel opgeslagen worden, maar moet afgevoerd worden naar een bedrijf dat wel de vergunningen heeft om dit vervuilde grind te wassen. Het onderscheid tussen teerhoudend en niet-teerhoudend grind werd door Jacobs tot voor kort visueel gemaakt. Als het grind hiervoor geschikt is, wordt het grind door Jacobs gewassen. Bij het wassen komt slib vrij dat afgevoerd wordt. Het gewassen grind wordt hergebruikt als schoon dakgrind.

Bestemmingsplan en vergunningen

Voor onder andere het wassen van niet-teerhoudend dakgrind is een bestemmingsplanherziening nodig. De bestemmingsplanprocedure heeft in de afgelopen jaren vertraging opgelopen. Op dit moment is het bestemmingsplan nog niet vastgesteld. Zonder bestemmingsplan kan de gemeente geen omgevingsvergunning fase 2 (bouw) afgeven. Om de activiteiten van het bedrijf gericht te kunnen controleren, heeft de gemeente Hardenberg wel een omgevingsvergunning fase 1 (milieu) verleend en op basis daarvan meerdere controles uitgevoerd.

Verzoek om handhaving

Omwonenden hebben de gemeente Hardenberg gevraagd om handhavend op te treden tegen enkele activiteiten van het bedrijf. In eerste instantie heeft de gemeente dit handhavingsverzoek afgewezen. Na bezwaar van omwonenden, besloot de gemeente eind 2016 dit bezwaar gegrond te verklaren en alsnog handhavend op te treden tegen het bedrijf. De handhaving had betrekking op de registratie en administratie van afvalstoffen en de opslag van slib. Ook is een preventieve dwangsom opgelegd in verband met stofvorming. Omwonenden zijn bij de rechter in beroep gegaan tegen dit besluit van de gemeente, omdat ze dit besluit niet ver genoeg vonden gaan.

Uitspraak rechter

In maart van dit jaar heeft de rechter uitspraak gedaan en de bewoners in het gelijk gesteld. Volgens de rechter heeft de gemeente Hardenberg onvoldoende beeld van alle activiteiten van Jacobs om te beoordelen het bedrijf op deze locatie gelegaliseerd kan worden. Daarnaast heeft de gemeente het handhavingsbesluit volgens de rechter op onjuiste gronden genomen. De rechter heeft de gemeente Hardenberg opgedragen om binnen drie maanden een nieuw besluit te nemen.

Onderzoek naar milieugevolgen....

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter, heeft onderzoeksbureau Tauw in opdracht van de gemeente Hardenberg onderzoek gedaan naar de milieugevolgen van het bedrijf. In het onderzoek is gekeken naar de bodem rondom het bedrijf, het afvalwater, het grind, het slib, geluid en stofvorming. Hiervoor zijn monsters genomen op en rond het bedrijf en deze zijn geanalyseerd. Uit het onderzoek blijkt dat er van vervuiling rondom het bedrijf nauwelijks sprake is. Er is geen sprake van gevaar voor mens of milieu. Qua geluid en stof blijkt dat er geen belemmeringen zijn om het bedrijf hier te vestigen. Wel is bij één van de zes monsters die van te wassen dakgrind zijn genomen een hogere waarde geconstateerd. Naar aanleiding hiervan is de beoordelingsmethode van het dakgrind aangescherpt om nog beter te voorkomen dat er toch teerhoudend grind gewassen wordt. Al met al is de conclusie van het onderzoek dat de milieugevolgen van het bedrijf acceptabel zijn en passen binnen de wettelijke normen. Nadere inspectie De gemeente Hardenberg heeft het bedrijf nogmaals volledig geïnventariseerd. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Uit controles blijkt dat het bedrijf voldoet aan de voorschriften uit de omgevingsvergunning fase 1 (milieu).

Besluit

Het bestemmingsplan om het bedrijf hier definitief mogelijk te maken is nog niet vastgesteld. Ook is nog geen omgevingsvergunning fase 2 (bouw) verleend. Het verlenen van deze vergunning is afhankelijk van het bestemmingsplan. Daarmee is sprake van een overtreding. Echter, er ligt een ontwerpbestemmingsplan en er is een omgevingsvergunning fase 2 (bouw) aangevraagd. Op basis hiervan heeft het college al eerder geconcludeerd dat er sprake is van zicht op legalisatie. Het milieuonderzoek van Tauw en de nadere inventarisaties/controles hebben uitgewezen dat deze eerdere conclusie juist is. Het college heeft daarom opnieuw besloten om niet handhavend op te treden tegen de activiteiten van Jacobs. Dit besluit is inmiddels aan de omwonenden kenbaar gemaakt.

© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring